GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

Model vodovoda

GIS
Planovi i tematske karte
GIS
Model vodovoda

Digitalni katastarski plan, odnosno model vodovodne mreže, sadrži podatke o glavnim i priključnim cijevima, hidrantima, oknima, rezervoarima, pumpnim stanicama, ispustima, bunarima, ventilima, zatvaračima i ostalim objektima i armaturama na mreži. Baza i prostornih i numeričkih podatka o svim navedenim objektima je Oracle.

Digitalni katastar, nastao je postupcima digitalizacije cad crteža, preuzetih od Odjeljenja za javni registar Brčko distrikta BiH. Određeni dio sadržaja je geodetski sniman i potom digitalizovan u jedinstvenoj bazi GIS-a. Dio podataka je preuzet i sa geodetskih elaborata u papirnoj formi na način da su unošene koordinate lomnih tačaka i potom izvršena digitalizacija. U bazi se vodi evidencija o svim izvorima podataka za svaki pojedini elemenat modela.

Kao podloga za pregledanje katastra koristi se adresni model, odnosno prostorni digitalni model ulica, kućnih brojeva i naselja. Kao model terena preko kojeg se ovaj katastar pregleda, koristimo georeferencirane orto foto podatke na obuhvatu Distrikta, digitalni katastarski plan i topografske karte na obuhvatu Distrikta.

Model je u potpunosti topološki definisan, a za svaki elemenat kreirana je adekvatna atributna-opisna baza podataka. To su prije svega prečnici, materijali, dužine, namjena, godina ugradnje, pripadnost ulicama, izvor podataka itd.

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana